Datapolitik

Vi er den dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Jus advokatfirma er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Advokatfirmaets kontaktoplysning er er følgende:

Formålet med retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Jus advokater behandler dine personoplysninger for at være i stand til at håndtere det opdrag, du har givet os, eller som vi har fået af retten. Derudover sker det i visse situationer til opfyldelse af regler om bekæmpelse af hvidvask.

Retsgrundlaget for Jus advokaters behandling af dine personoplysninger udføres med hjemmel i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvorefter ”behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt”.

Jus advokaters behandling af en personoplysning i henhold til reglerne om bekæmpelse af hvidvask udføres med hjemmel i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, hvorefter ”behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige”.

De retslige forpligtelser, der påhviler Jus advokater, er overholdelse af Lov om bekæmpelse af hvidvask, kapitel 3.

Kategorier af personoplysninger

Jus advokater behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Stamoplysninger (herunder fulde navn, cpr.nr. og folkeregisteradresse)
 • Kontaktoplysninger (herunder telefonnummer og mailadresse mv.)

Modtagere eller kategorier af modtagere

Som et led i behandlingen af dine personoplysninger videregiver eller overlader Jus advokater dine personoplysninger til advokatfirmaets data behandlere og til offentlige instanser. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige instanser finder kun sted, hvis opfyldelsen af en given tjeneste nødvendiggær videregivelsen.

Personnummeroplysninger afgivet til advokatfirmaet behandles på vores data behandlers, Unik System Design A/S, sikre server. Der foreligger en databehandleraftale mellem advokatfirmaet og vores databehandler, hvilket sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de anførte formål.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Advokatfirmaet videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande

Opbevaring af dine personoplysninger

Afgivne personoplysninger til advokatfirmaet slettes eller gøres uidentificerbare, når de ikke længere tjener det formål, hvortil de er indsamlet.

Helt konkret afhænger periodens længde af, hvorvidt de afgivne personoplysninger medfører igangsættelse af din sag og dermed etablering af klientforholdet.

Etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller blive gjort uidentificerbare fem år efter sagens afslutning. Sagen regnes som værende afsluttet ved den sidste endelige fakturering.

I enkelte situationer vil dine personoplysninger dog blive behandlet/opbevaret i en længere periode, såfremt formålet med den videre behandling af dine personoplysninger er forenelige med eller identiske med formålet – eksempelvis i forhold il hvidvasklovgivningen.

Etableres der ikke et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet og gjort uidentificerbare efter 30 dage.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger der fremgår nederst.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandles af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine nedenstående rettigheder skal du kontakte os:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til sletning:
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling:
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvarer eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse:
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én datasvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.